DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'Before'

«Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility. Proverbs 18:12»
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.
What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?Co až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?
Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není.
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.
I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.Zvolil jsem si cestu věrnosti, stavím si před oči tvé soudy.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.Dar otvírá člověku dveře, uvádí ho i k velmožům.
He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil.Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.
And the Lord turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the Lord gave Job twice as much as he had before.Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu.
In my distress I called upon the Lord, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.
Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began.Který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“

For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.
Previous12Next

Bible verse of the day

A soft answer turneth away wrath:
but grievous words stir up anger.

Random Bible Verse

Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies