DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'Before'

«Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility. Proverbs 18:12»
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.
What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren, waar Hij tevoren was?
Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.Here, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen.
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.Ik verkies de weg der waarheid, Ik stel uw verordeningen voor mij.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil.Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.
And the Lord turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the Lord gave Job twice as much as he had before.En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.
In my distress I called upon the Lord, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.
Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began.Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.
Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!

For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.
Previous12Next

Bible verse of the day

But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies