DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

20 Bible Verses about 'Fool'

«Spreuken 10:8»
The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.
Whoever hides hatred has lying lips, And whoever spreads slander is a fool.Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.
Excellent speech is not becoming to a fool, Much less lying lips to a prince.Verheven woorden passen niet bij een dwaas, leugens des te minder bij een edel mens.
It is honorable for a man to stop striving, Since any fool can start a quarrel.Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
A fool vents all his feelings, But a wise man holds them back.Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.
A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.
A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.
The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
A fool’s lips enter into contention, And his mouth calls for blows.De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.
A fool’s wrath is known at once, But a prudent man covers shame.Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
A highway shall be there, and a road, And it shall be called the Highway of Holiness. The unclean shall not pass over it, But it shall be for others. Whoever walks the road, although a fool, Shall not go astray.Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden.
A wise son makes a glad father, But a foolish son is the grief of his mother.Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.
He who walks with wise men will be wise, But the companion of fools will be destroyed.Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition.Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”Hij zei: 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'

Bible verse of the day

Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies