DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'No'

«But I have been the LORD your God ever since you came… Hosea 13:4»
I ate no choice food; no meat or wine touched my lips; and I used no lotions at all until the three weeks were over.Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů.
But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me.Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není.
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.
No one should seek their own good, but the good of others.Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.
I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.
For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu.
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live!Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.
For no word from God will ever fail.Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.
This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.

However, as it is written: “What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived”— the things God has prepared for those who love him.Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
Previous1234Next

Bible verse of the day

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.

Random Bible Verse

If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies