DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'No'

«But I have been the LORD your God ever since you came… Hosea 13:4»
I ate no choice food; no meat or wine touched my lips; and I used no lotions at all until the three weeks were over.Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond, en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren.
But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me.Maar Ik ben de HEERE, uw God, sinds het land Egypte. Een God behalve Mij mag u daarom niet erkennen, en buiten Mij is er geen Heiland.
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u.
No one should seek their own good, but the good of others.Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart.
I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.
For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live!Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen.
For no word from God will ever fail.Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

However, as it is written: “What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived”— the things God has prepared for those who love him.Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies