DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'Walk'

«For we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7»
For we walk by faith, not by sight.Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.
Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh.Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen.
Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.
Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?Of zal iemand op gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden?
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments, and do them.Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him.Onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.
But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment: and those that walk in pride he is able to abase.Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon mine high places.De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.Heel de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.
Previous12Next

Bible verse of the day

For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies