DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

28 Bible Verses about 'Wisdom'

«Proverbs 4:7»
Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.
Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť!
I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.
Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!
For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti; a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene.
Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!
So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king's matter.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.

Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
Previous12Next

Bible verse of the day

Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

Random Bible Verse

There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies