DailyVerses.net

15 Bible Verses about the Second coming

« Matúš 24:44 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
He who testifies to these things says, “Surely I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus!Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“
Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
“Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done.”Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.
The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming.A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.
And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen.Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.
Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

Read more

Comments
Bible verse of the day
And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies