DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Second coming

«Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip… Matteüs 24:44»
Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
He who testifies to these things says, “Surely I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus!Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!
Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done.Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.
The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming.Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.
Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen.Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

Bible verse of the day

Be not wise in your own eyes;
fear the Lord, and turn away from evil.
It will be healing to your flesh
and refreshment to your bones.

Random Bible Verse

Train up a child in the way he should go;
even when he is old he will not depart from it.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies