DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

15 Bible Verses about the Second coming

«Matthew 24:44»
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.
But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel; Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.
Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ.A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

Bible verse of the day

Cause me to hear thy lovingkindness in the morning;
for in thee do I trust:
cause me to know the way wherein I should walk;
for I lift up my soul unto thee.

Random Bible Verse

Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven.
Next verse!   With image

Bible verse of the day

Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies