DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Second coming

«So you also must be ready, because the Son of Man will… Matthew 24:44»
So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him.Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus.Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“
Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done.Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.
The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray.Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. “Men of Galilee,” they said, “why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.”A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
And now, dear children, continue in him, so that when he appears we may be confident and unashamed before him at his coming.A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.
“Look, he is coming with the clouds,” and “every eye will see him, even those who pierced him”; and all peoples on earth “will mourn because of him.” So shall it be! Amen.Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.
Watch out for false prophets. They come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ferocious wolves.Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption.A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

Bible verse of the day

By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.

Random Bible Verse

But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies