DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Second coming

Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.
And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.
He who testifies to these things says, “Surely I am coming quickly.” Amen. Even so, come, Lord Jesus!Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!
Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.
But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám.
Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.
And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, “Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven.”Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“
And now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming.Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde.
Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen.Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.
Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves.Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.
But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.
Therefore if they say to you, ‘Look, He is in the desert!’ do not go out; or ‘Look, He is in the inner rooms!’ do not believe it. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be.Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.

Random Bible Verse

He who is slow to wrath has great understanding,
But he who is impulsive exalts folly.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies