DailyVerses.net

15 Bible Verses about the Second coming

« Matúš 24:44 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
He who testifies to these things says, “Surely I am coming quickly.” Amen. Even so, come, Lord Jesus!Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“
Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
“And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.”Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.
But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
And now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming.A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.
And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, “Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven.”A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen.Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.
Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves.Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

Read more

Comments
Bible verse of the day
How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies