DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Second coming

Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
He who testifies to these things says, “Surely I am coming quickly.” Amen. Even so, come, Lord Jesus!Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.
Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, “Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven.”En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
And now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming.En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.
Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen.Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves.Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.
But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Bible verse of the day

But above all these things put on love, which is the bond of perfection.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies