DailyVerses.net

15 Bible Verses about the Second coming

« Matteüs 24:44 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
He who testifies to these things says, “Surely I am coming quickly.” Amen. Even so, come, Lord Jesus!Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!
Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
“And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.”‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.’
But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
And now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming.Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.
And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, “Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven.”Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen.Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves.Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

Read more

Comments
Bible verse of the day
And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies