DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bible Verses about Seeking

« Jeremia 29:13 »
English Standard VersionNieuwe Bijbelvertaling
You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
For the Son of Man came to seek and to save the lost.De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live”.Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
NBV | God
I was ready to be sought by those who did not ask for me; I was ready to be found by those who did not seek me. I said, “Here I am, here I am,” to a nation that was not called by my name.Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
O Lord, you have searched me and known me! You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.
Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.
And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.
Bible verse of the day
As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies