DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bible Verses about Seeking

King James VersionKatolícky preklad
And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Seek the Lord and his strength, seek his face continually.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the Lord.Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
For thus saith the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live.Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!
The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the Lord shall not want any good thing.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
KAT | God
Seek good, and not evil, that ye may live: and so the Lord, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
I am sought of them that asked not for me; I am found of them that sought me not: I said, Behold me, behold me, unto a nation that was not called by my name.Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
O lord, thou hast searched me, and known me. Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.
So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Bible verse of the day
Romans 12:10
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...