DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Seeking

«And ye shall seek me, and find me, when ye shall search… Jeremiah 29:13»
And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
Seek the Lord and his strength, seek his face continually.Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is.O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears.Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee.Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near.Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore.Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
For thus saith the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live.Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
I am sought of them that asked not for me; I am found of them that sought me not: I said, Behold me, behold me, unto a nation that was not called by my name.Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the Lord shall not want any good thing.Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
O Lord, thou hast searched me, and known me. Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.
Seek good, and not evil, that ye may live: and so the Lord, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the Lord.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.

Bible verse of the day

Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

Random Bible Verse

If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies