DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bible Verses about Seeking

« Jeremiah 29:13 »
New Internation VersionKatolícky preklad
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
For the Son of Man came to seek and to save the lost.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
This is what the Lord says to Israel: “Seek me and live”.Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
KAT | God
I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, ‘Here am I, here am I.’Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.
Bible verse of the day
1 Peter 5:7
Cast all your anxiety on him because he cares for you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies