DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Seeking

«You will seek me and find me when you seek me with… Jeremiah 29:13»
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears.Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
This is what the Lord says to Israel: “Seek me and live.”Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, ‘Here am I, here am I.’Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.
For the Son of Man came to seek and to save the lost.Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.
Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.

Bible verse of the day

Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies