DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Self-control

«Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar… 2 Timoteus 1:7»
A man without self-control is like a city broken into and left without walls.'n Afgebreekte stad sonder muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie.
For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Die lankmoedige is beter as 'n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem.
For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie.
Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.SO dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word.
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.
So then let us not sleep, as others do, but let us keep awake and be sober.Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.
The vexation of a fool is known at once, but the prudent ignores an insult.Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word, maar die skrandere verberg skande.
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.WANT die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe.
But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others I myself should be disqualified.Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
A fool gives full vent to his spirit, but a wise man quietly holds it back.'n Dwaas laat al sy toorn uitvaar, maar 'n wyse bring dit eindelik tot bedaring.
Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable.En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles — húlle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike.
For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.
I have made a covenant with my eyes; how then could I gaze at a virgin?EK het 'n verbond gesluit met my oë: hoe sou ek dan ag gegee het op 'n jonkvrou?
Watch yourselves, so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward.Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang.
Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid.
Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer; but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control.Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.

Bible verse of the day

Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies