DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Self-control

«Sťa mesto s preboreninami, bez múru, je muž, čo nevie svojho ducha… Príslovia 25:28»
Whoever has no rule over his own spirit Is like a city broken down, without walls.Sťa mesto s preboreninami, bez múru, je muž, čo nevie svojho ducha držať na uzde.
For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
He who is slow to anger is better than the mighty, And he who rules his spirit than he who takes a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.
But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.
So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
A fool’s wrath is known at once, But a prudent man covers shame.Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají svoju príkoru.
For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified.Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
A fool vents all his feelings, But a wise man holds them back.Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.
And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown.A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
I have made a covenant with my eyes; Why then should I look upon a young woman?S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu.
Look to yourselves, that we do not lose those things we worked for, but that we may receive a full reward.Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.
Do not turn to the right or the left; Remove your foot from evil.Neodkloňuj sa ani vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer; and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control.Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.

Bible verse of the day

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies