DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

13 Bible Verses about Selfishness

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice.Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.
NBG | sin
Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered.De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.
Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
Incline my heart to your testimonies, and not to selfish gain!Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag.
But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.”En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Bible verse of the day
For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies