DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Sickness

«Is anyone among you sick? Let them call the elders of the… James 5:14-15»
Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven.Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.
Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.
Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen.
If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord, who heals you.Řekl: „Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt – neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař.“
Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received; freely give.Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.
Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.‘
Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života.
Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!
When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal.
He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces he was despised, and we held him in low esteem.Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený – proč bychom si ho všímali?
The Lord gives sight to the blind, the Lord lifts up those who are bowed down, the Lord loves the righteous.Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé.
And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“

Bible verse of the day

Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies