DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Sickness

«Is anyone among you sick? Let them call the elders of the… James 5:14-15»
Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven.Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.
If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord, who heals you.A povedal: „Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.“
Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received; freely give.Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«
Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.
When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.
He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces he was despised, and we held him in low esteem.Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.
The Lord gives sight to the blind, the Lord lifts up those who are bowed down, the Lord loves the righteous.Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých.
And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Bible verse of the day

For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.

Random Bible Verse

I will instruct you and teach you in the way you should go;
I will counsel you with my loving eye on you.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies