DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Singing

But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.
The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live; in your name I will lift up my hands.Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahU bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning.
I will be glad and exult in you; I will sing praise to your name, O Most High.In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!
But I have trusted in your steadfast love; my heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord, because he has dealt bountifully with me.Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.
My lips will shout for joy, when I sing praises to you; my soul also, which you have redeemed.Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen, mijn ziel, die U verlost hebt.
I will give thanks to you, O Lord, among the peoples; I will sing praises to you among the nations.Ik zal U loven onder de volken, HEERE; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.
I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd geroemd door mijn tong.
God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.Een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land.
Because I delivered the poor who cried for help, and the fatherless who had none to help him. The blessing of him who was about to perish came upon me, and I caused the widow's heart to sing for joy.Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep, en de wees die geen helper had. De zegen van hem die verloren ging, kwam over mij; en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen.

Bible verse of the day

And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.

Random Bible Verse

For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies