DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Singing

«But I will sing of your strength, in the morning I will… Psalm 59:16»
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali.
Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts.Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands.Lepší než život je láska tvá, mé rty tě proto budou opěvat. Budu tě chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
I will be glad and rejoice in you; I will sing the praises of your name, O Most High.Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat!
But I trust in your unfailing love; my heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord’s praise, for he has been good to me.Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou mé srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval!
I will praise you, Lord, among the nations; I will sing of you among the peoples.Chválit tě, Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů.
My lips will shout for joy when I sing praise to you— I whom you have delivered.Radostně ti budou zpívat mé rty i moje duše, kterou jsi vykoupil.
I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem.
God sets the lonely in families, he leads out the prisoners with singing; but the rebellious live in a sun-scorched land.Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu.
Because I rescued the poor who cried for help, and the fatherless who had none to assist them. The one who was dying blessed me; I made the widow’s heart sing.Chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotka, jenž nemá zastánce. Snášela se na mě žehnání umírajících, vdově jsem vracel radost do srdce.

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies