DailyVerses.net

27 Biblické verše o Bezpečie

« 2. Solúnčanom 3:3 »

KAT
X
CEI
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido».
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.Buono è il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell'angoscia.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).L'accorto vede il pericolo e si nasconde, gli inesperti vanno avanti e la pagano.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Chi cammina nell'integrità va sicuro, chi rende tortuose le sue vie sarà scoperto.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Poiché ristorerò copiosamente l'anima stanca e sazierò ogni anima che languisce.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Torre fortissima è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al sicuro.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Confida nel Signore e fà il bene; abita la terra e vivi con fede.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa: non potrò vacillare.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.Il Signore sarà un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, spianate la strada a chi cavalca le nubi: «Signore» è il suo nome, gioite davanti a lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Guariscimi, Signore, e io sarò guarito, salvami e io sarò salvato, poiché tu sei il mio vanto.

Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!