DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Biblické verše o Bezpečie

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Katolícky prekladElberfelder Bibel
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn!
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen; denn du, HERR, lässt mich, obschon allein, in Sicherheit wohnen.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Wirf auf den HERRN deine Last, und er wird dich erhalten; er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.Gut ist der HERR. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis; und er kennt die, die sich bei ihm bergen.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich; die Einfältigen gehen weiter und müssen büßen.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher, wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.Der HERR wird es für mich vollenden. HERR, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf!
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein!
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Es ist besser, sich bei dem HERRN zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Vertraue auf den HERRN und tue Gutes; wohne im Land und hüte Treue.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung; ich werde kaum wanken.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.Doch dem Unterdrückten ist der HERR eine hohe Feste, eine hohe Feste in Zeiten der Bedrängnis.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Singt Gott, spielt seinem Namen! Macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Jah ist sein Name, und jubelt vor ihm! Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten.
Biblický verš dňa
Žalmy 51:12
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies