DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

27 Biblické verše o Bezpečie

«2. Solúnčanom 3:3»
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?

Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.

Náhodný Biblický verš

Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!