DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

27 Biblické verše o Bezpečie

«2. Solúnčanom 3:3»
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. Selah
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.El que camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus manos.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.El solamente es mi roca y mi salvación; Es mi refugio, no resbalaré mucho.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos. JAH es su nombre; alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi alabanza.

Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou,
múdry ho však opätovne chlácholí.

Náhodný Biblický verš

Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!