DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Biblické verše o Bezpečie

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Katolícky prekladReina-Valera 1995
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: «Esperanza mía y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré.»
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me rodearás. Selah
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá; no dejará para siempre caído al justo.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).El prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos pasan y se llevan el daño.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre; ¡no desampares la obra de tus manos!
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y protección es su verdad.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Fuerte torre es el nombre de Jehová; a ella corre el justo y se siente seguro.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Confía en Jehová y haz el bien; habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Solamente él es mi roca y mi salvación; es mi refugio, no resbalaré mucho.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre: ¡alegraos delante de él! Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Estableceré mi pacto con vosotros, y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Biblický verš dňa
Príslovia 19:8
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies