DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Boh

«Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od… Sofoniáš 3:17»
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht: Fürchte dich nicht! Ich, ich helfe dir!
Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.Dann werdet ihr von dort aus den HERRN, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst.
Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts Gefallen auf der Erde.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.An dem Tag, da ich mich fürchte – ich, ich vertraue auf dich.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!HERR, du bist mein Gott! Ich will dich erheben, preisen will ich deinen Namen. Denn du hast Wunder gewirkt, Ratschlüsse von fern her, Treue und Wahrheit.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Denn mein Fels und meine Burg bist du; und um deines Namens willen führe mich und leite mich!
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.Darum bist du groß, Herr, HERR! Ja, niemand ist dir gleich, und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.Denn jedes Haus wird von jemand erbaut; der aber alles erbaut hat, ist Gott.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.Schmeckt und seht, dass der HERR gütig ist! Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt!
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des HERRN ist über dir aufgegangen.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten.
Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem HERRN.
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR.
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat.
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.Keiner ist heilig wie der HERR, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“Ich habe zum HERRN gesagt: »Du bist mein Herr; es gibt kein Glück für mich außer dir.«
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.Demütigt euch vor dem Herrn! Und er wird euch erhöhen.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt.

Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.
Predošlý1234Ďalší

Biblický verš dňa

Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!