DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Boh

«Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od… Sofoniáš 3:17»
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: “No temas, yo te ayudo.”
Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.Pero si desde allí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma.
Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.En el día que temo, yo en ti confío.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.Toda casa es hecha por alguien; pero el que hizo todas las cosas es Dios.
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.Gustad y ved que es bueno Jehová. ¡Bienaventurado el hombre que confía en él!
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti!
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová.
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová.
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.No hay santo como Jehová; porque no hay nadie fuera de ti ni refugio como el Dios nuestro.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“Alma mía, dijiste a Jehová: «Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti.»
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.Humillaos delante del Señor y él os exaltará.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.

Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Predošlý1234Ďalší

Biblický verš dňa

Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!