DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Hovorenie

«Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo… Príslovia 18:21»
Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba!Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.
Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!
Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.
Slová z úst múdreho sú prívetivé, čo však odznieva z perí nemúdreho, pohlcuje ho.Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.
Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.
Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.

Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka.

Náhodný Biblický verš

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!