DailyVerses.net

22 Biblické verše o Ležiace

« 1. Petrov 3:10-11 »

KAT
X
RVR95
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.Porque: «El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño; apártese del mal y haga el bien; busque la paz y sígala.»
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.El que anda en integridad y hace justicia; el que habla verdad en su corazón; el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino.
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre.
Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.¡Libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta!
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.El hombre perverso promueve contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos.
Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.El de labios mentirosos encubre el odio; el que propaga la calumnia es un necio.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad.
Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.El que anda con chismes revela el secreto; el de espíritu fiel lo guarda íntegro.
Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Éste, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
Pravdymilovný svedok neluže, falošný svedok vypúšťa však (kadejakú) lož (z úst).El testigo verdadero no miente; el testigo falso dice mentiras.
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario.
Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.El temor de Jehová es aborrecer el mal: yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa.
Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.Los labios del justo saben decir lo que agrada, mas la boca de los malvados habla perversidades.
Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku).Si no conviene al necio el lenguaje elocuente, ¡cuánto menos al príncipe el labio mentiroso!
Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios.
Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“Pedro le dijo: —Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti?, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android