DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Múdrosť

«Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť. Príslovia 2:6»
Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.Want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.Hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud, en verkiesliker om verstand te verwerf as silwer.
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.Moenie sê nie: Hoe kom dit dat die vorige dae beter was as die teenswoordige? want nie uit wysheid vra jy hierna nie.
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.
Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, pridržiavajú sa múdrosti.Vermetelheid gee net getwis af; maar by die wat hulle laat raai, is wysheid.
Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.Wie verstand verkry, het sy lewe lief; hy wat insig bewaar, sal die goeie vind.
Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.Laat niemand homself mislei nie: as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.WIE is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom!
Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných.Kom die vermetelheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenes is wysheid.
Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here.
Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.Die dwaas het geen behae in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.Die vrees van die Here is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan aan die eer vooraf.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.Ook dit kom van die Here van die leërskare: Hy is wonderbaar van raad, groot van beleid.
Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.U, God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het, want die saak van die koning het U ons bekend gemaak.
Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.
Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Selfs 'n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word; as hy sy lippe toehou, vir verstandig.

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.Dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee.
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!