DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Nasledovanie

«Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste… Deuteronómium 5:33»
Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Napodobňujte Boha ako milované deti.Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem.
Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.
A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!