DailyVerses.net

30 Biblické verše o Nasledovanie

« Deuteronómium 5:33 »
Katolícky preklad
Reina-Valera 1995

KAT
X
Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.Andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí.
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“Otra vez Jesús les habló, diciendo: —Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!A Jehová, vuestro Dios, seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles.
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: —Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Napodobňujte Boha ako milované deti.Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.Si alguno me sirve, sígame; y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino.
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: —Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“Jesús le dijo: —Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta.
Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal.
A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“Y les dijo: —Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Matúš 9:13
Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
E-mail
Facebook
Twitter
Android