DailyVerses.net

46 Biblické verše o Peniaze

« Hebrejom 13:5 »

KAT
X
CEI
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Le ricchezze accumulate in fretta diminuiscono, chi le raduna a poco a poco le accresce.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero.
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.Al contrario coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.La benedizione del Signore arricchisce, non le aggiunge nulla la fatica.
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.Chi ama il denaro, mai si sazia di denaro e chi ama la ricchezza, non ne trae profitto. Anche questo è vanità.
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti.
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine.
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni».
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.E chi sono io e chi è il mio popolo, per essere in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Ora tutto proviene da te; noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.E' molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è preferibile all'argento.
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.Ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza sull'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché ne possiamo godere.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza; ma fammi avere il cibo necessario.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi; perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.Un buon nome val più di grandi ricchezze e la benevolenza altrui più dell'argento e dell'oro.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.Appena vi fai volare gli occhi sopra, essa gia non è più: perché mette ali come aquila e vola verso il cielo.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Non serve la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene.
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.I beni del ricco sono la sua roccaforte, come un'alta muraglia, a suo parere.

Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento?
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android