DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Peniaze

«Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte… Hebrejom 13:5»
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist! Denn er hat gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen«.
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Schnell erworbener Besitz wird schnell weniger; wer aber händeweise sammelt, vermehrt ihn.
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken.
Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť.Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit!
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.Der Segen des HERRN, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu.
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený majetok, nemá dosť zisku. Ale aj to je márnosť.Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt, und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit.
Cti Pána svojím majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody.Ehre den HERRN mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages!
Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Besser wenig in der Furcht des HERRN als ein großer Schatz und Unruhe dabei.
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht! Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid: die Steuer, dem die Steuer; den Zoll, dem der Zoll; die Furcht, dem die Furcht; die Ehre, dem die Ehre gebührt!
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.Weisheit erwerben – wie viel besser ist es als Gold! Und Verständnis erwerben ist vorzüglicher als Silber!
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.Denn wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben.
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen – sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn.
Nepravdivosť a lživú reč ráč vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie.Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern! Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.Gewinn für den Menschen ist seine Mildtätigkeit, und besser ein armer als ein verlogener Mann.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.Besser das Wenige des Gerechten als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der HERR stützt die Gerechten.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.Wenn du deine Augen darauf richtest, ist er nicht mehr da. Denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.Ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, besser als Silber und Gold ist Anmut.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern; denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Nichts nützen gottlose Schätze, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod.
Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Nichts nützt Reichtum am Tag des Zornes, Gerechtigkeit aber rettet vom Tod.
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.Das Vermögen des Reichen ist seine feste Stadt und wie eine hochragende Mauer – in seiner Einbildung.

Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka.

Náhodný Biblický verš

Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!