DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

17 Biblické verše o Plánovanie

« Príslovia 16:3 »
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
Biblický verš dňa
Jakub 3:18
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!