DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Pokoj

«Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže… Numeri 6:24-26»
Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden!
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam.
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden; er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach!
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden allezeit auf alle Weise! Der Herr sei mit euch allen!
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen; denn du, HERR, lässt mich, obschon allein, in Sicherheit wohnen.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib! Und seid dankbar!
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil!
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Besser ein Langmütiger als ein Held, und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften.
Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach!
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird.
A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt.
Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut! Und der Gott des Friedens wird mit euch sein.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin; ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde.
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden.
Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König!
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.
Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)Ehre ist es dem Mann, vom Streit abzulassen, jeder Narr aber fängt Streit an.

Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.Der HERR möge Kraft geben seinem Volk, der HERR möge sein Volk segnen mit Frieden.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Slovo na záver všetkého, čo si počul:
Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj,
lebo to je (povinnosť) každého človeka.

Náhodný Biblický verš

Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!