DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

35 Biblické verše o Pokoj

« Numeri 6:24-26 »
»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.
Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
NBG | Boh
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Príslovia 14:23
Pri každej tvrdej práci býva zisk, no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!