DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Pokoj

«Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže… Numeri 6:24-26»
Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!'
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Volaj ku mne a vyslyším ťa
a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.

Náhodný Biblický verš

Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!