DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Pokoj

«Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže… Numeri 6:24-26»
Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!Il Signore ti benedica e ti protegga! Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio! Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace!
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.Infatti: «Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso; fugga il male e faccia il bene; cerchi la pace e la persegua.»
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro.
Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te confida.
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi.
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.Chi è lento all’ira vale più del prode guerriero; chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace.
Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.Allontànati dal male e fa’ il bene; cerca la pace e adoperati per essa.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore.
A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.Sforzandovi di conservare l’unità dello Spirito con il vincolo della pace.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c’è nulla che possa farli cadere.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.La saggezza che viene dall’alto anzitutto è pura; poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.«Fermatevi», dice, «e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra».
Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele; e il Dio della pace sarà con voi.
Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“Quanto sono belli, sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Il tuo Dio regna!»
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace.
Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí, kde sa strhol spor, lež každý blázon sa zamieša do škriepky.È una gloria per l’uomo l’astenersi dalle contese, ma chiunque è insensato mostra i denti.
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza; in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa.

Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.Il Signore darà forza al suo popolo; il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!