DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Biblické verše o Priateľstvo

« Ján 15:13 »
Katolícky prekladNederlands Bijbelgenootschap
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.
Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het ​huis​ van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.
Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.
Biblický verš dňa
2. Timotejovi 4:7-8
Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!