DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Radosť

«Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo… 1. Solúnčanom 5:16-18»
Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!Siate sempre gioiosi; non cessate mai di pregare; in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua; si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi.
A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l’anima mia.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato; festeggiamo e rallegriamoci in esso.
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne; il prodotto dell’ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle; ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza.
Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.Tu m’insegni la via della vita; ci sono gioie a sazietà in tua presenza; alla tua destra vi sono delizie in eterno.
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l’anima mia esulterà nel mio Dio; poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli.
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.Benché non lo abbiate visto, voi lo amate; credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della {vostra} fede: la salvezza delle anime.
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome; chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa.
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo; perché quando sono debole, allora sono forte.
Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!Uno prova gioia quando risponde bene; è buona la parola detta a suo tempo!
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Pausa
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose non c’è legge.
Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete con quelli che piangono.
Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.In modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi.
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa.
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre, esse sono la gioia del mio cuore.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.Perché il Signore gradisce il suo popolo e adorna di salvezza gli umili.
A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.Gioisco seguendo le tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze.

Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d’animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!