DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

14 Biblické verše o Slabosť

« 2. Korinťanom 12:10 »
Katolícky prekladNederlands Bijbelgenootschap
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn ​genade​ is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van ​Christus​ over mij kome.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.
Biblický verš dňa
Kolosanom 3:18-19
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies