DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

68 Biblické verše o Spoľahlivosť (2/3)

« Žalmy 46:2 »
Katolícky prekladNieuwe Bijbelvertaling
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.
Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
Pri každej tvrdej práci býva zisk, no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.
Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig ​schild.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
Biblický verš dňa
Rimanom 3:23-24
Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies